گیرنده 4 کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz

شناسه محصول: 301122

توضیحات محصول

گیرنده 4 کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz دارای ورودی12 35 ولت جهت تغذیه دستگاه و قابلیت هماهنگ نمودن گیرنده با ریموت12 کانال می باشد.

با خرید این محصول 129 امتیاز بگیرید

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قیمت کالا:

517,275 تومان

موجود


x

آخرین بروزرسانی قیمت: 5 اردیبهشت 1403

گیرنده 4 کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz دارای ورودی12 24 ولت جهت تغذیه دستگاه و قابلیت هماهنگ نمودن گیرنده با ریموت12 کانال می باشد.

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

مدهای کاری دستگاه  گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 12 ولت :


هردیپ سویيچ از شماره 1تا 4 امكان تنظيمعملكرد رله متنناظرش را میدهد، به اینمعنیكه اگردیپ سویيچ1 در حالت
OFFقرار بگيرد رله شماره 1 ، بر روي حالت حافظه دار تنظيم می شود و اگردیپ سویيچ شماره 1 را در حالت ONقراردهيدرله شماره1 ، بر روي حالت فشاري تنظيم می شود  .
(این تنظيم براي رله هاي
3 تا4نيز توسط دیپ سوییچ های شماره  3 تا 4 قابل برنامه ریزي است).


نحوه راه اندازی مدار:


اتصالبرق : گيرنده اي كه در اختيار دارید داراي ورودي12 24ولت جهت تغذیه و راه اندازي مدار می باشد. ابتدا توسط ترمينال سبز(دو پين) برق دستگاه را متصل نمایيد.پس از اتصال برق دستگاه LEDگيرنده روشن شده كه نشانگر قرار گرفتن دستگاه در وضعيت آماده به كار می باشد.


اتصال مصرف کننده : به منظوراتصال مصرف كننده به گيرنده،سيم فاز را به ترمينالCOM  مربوط به هر خروجی و سيم برگشتی از لامپ(دستکلامپ) را به ترمينالNOمتصل كنيد .


 طریقه تعریف نمودن ریموت : كليدLearn بر روي گيرنده را فشار داده،LEDگيرنده به طور ثابت روشن می شود، یكی از دكمه هاي ریموت را فشاردهيد؛LEDبا یكبار چشمک زدن تعریف شدن ریموت جدیدرا تایيد میكند. در صورتی كه ریموت قبلا براي گيرنده تعریف شده باشد LEDدوبار چشمک میزند.


طریقه پاک کردن حافظه گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 12 ولت :


کلید
Learnبر روي گيرندهرافشرده و رها كنيدتاLEDگيرندهبه طور ثابت روشن شود،سپسمجددا کلید Learnرا فشرده وبه مدت 10 ثانيه نگهدارید،همزمان با خاموش شدنLEDحافظه گيرنده نيز پاک خواهد شد.


هماهنگ نمودن گیرنده با ریموت21کانال:دستگاه  شما ،قابليت عملكرد با هر سري 4 تایی از دكمه هاي ریموت 12 كانال لرنگيتی سگانی نورا دارد . در این حالت شما امكان برنامه ریزي گيرنده ، براي عملكردبا هر سري از دكمه هاي
1 تا 4  یا5تا  8 ویاتا12 را در اختيار دارید .(هر چهار مجموعه كليد به صورت چاپی بر روي ریموت مشخص شده اند.)

نكته:می توانيد با قرار دادن بيشتر از 2 عدد گيرنده در حالت مشابه ، امكان كنترل چندین گيرنده با یک ریموت را دارا باشيد. بهاین صورت كه با فشردن یک كليد ،رله مشابه چند برد گيرنده به طور همزمان كنترل شود .


کنترل گیرندهاز طریق میکرو سوییچ و صفحه کلید:

دستگاهی كه در اختيار دارید علاوه بر اینكه طراحی شده تا از طریق امواج رادیویی(ریموت)كنترلشودمی تواند از دوطریق ميكرو سویيچ و صفحه كليد نيز فرامينرا دریافت كند.


کنترل گیرنده از طریق میکرو سوییچ:در صورتی كه امكان كنترل گيرنده از طریق ریموت كنترلرا ندارید،می توان توسط ميكرو سویيچ هاي 1 تا 4 هر یک از رله هاي متناظر را تحریکنمایيد.


نكته: در صورتی كه تنظيمات خروجی ها بر روي حالت فشاري یا دایم قرار داشته باشند، هر یک از ميكرو سویيچ هاطبق تنظيمات تعریف شده عمل می كند.


کنترل گیرنده از طریق صفح کلید(نياز به خرید تجهيزات اضافی دارد):توسط ردیف پين هدر هاي تریگر كه بر روي مدار گيرنده طراحی شده می توان هر یک از خروجی ها را به صورت مستقل كنترل نمود. به این منظور پایه مشترکtrigger comرا به ورودي صفحه كليد متصل نمایيد و تریگر هاي 1 تا 4 را به پایه هاي خروچی صفحه كليد وصل كنيد.


فعال کردن(ALL ON)و غیر فعال کردن(ALL OFF)تمامی مصرف کنندهها:

گيرنده قابين سري21این قابليت را در اختيار مشتري قرار داده كه تمامی مصرف كننده ها را در یک لحظه فعال و غير فعال كند .


فعال کردن تمام مصرف کنند ها (ALL ON(:


  • اگر گيرنده باریموت 4 کانالفرمان می پذیرد: فشردن كليدA , Bریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند.
    اگر گيرنده باریموت 12 کانالفرمان می پذیرد: فشردن كليد2 و 1ریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند. (لطفا به علامت+كه بر روي ریموت 12 كانال چاپ شده است توجه كنيد )


غیر فعال کردن تمام مصرف کنند ها (ALL OFF(:


اگر گيرنده باریموت 4 کانال فرمان می پذیرد: فشردن كليدC , Dریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند.
اگر گيرنده باریموت 12 کانال فرمان می پذیرد: فشردن كليد3 و 4 ریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند. (لطفا به علامت+كه بر روي ریموت21كانال چاپ شده استتوجه كنيد )


تبصره : در زمانی كه گيرنده، فرمانفعال كردن)
ALL ON)و یاغير فعال كردن(ALL OFF)تمامی مصرف كننده ها را دریافت می كند ، اگر رله اي در حالت فشاري تنظيم شده باشد ، گيرنده به صورت هوشمند عمل می كند و آن مصرف كننده را تشخيص می دهد تا فرمانی به رله مربوطه ، ارسال نشود .(در این حالت اگر مصرف كنند آیفون و یا درب برقی و غيره باشد ، شما می توانيد با فشردن كليد مربوطه ، آن رابه تنهایی،كنترل كنيد) .

توضیح عملکرد مدهای کاری گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 12 ولت :


مد حافظه دار)Latch Mode):در این حالت با فشردن هریک از دكمه هاي ریموت، رله مربوط به آن روشن شده و روشن باقی می ماند و تنها با فشردن مجدد همان دكمه خاموش می شود.


مد فشاری(Push Mode):در این حالت با فشردن هریک از دكمه هاي ریموت، رله مربوط به آن روشن و با رها كردن آن دكمه رله مربوطه بلافاصله خاموش می شود

وزن 110 گرم
تغذیه ورودي

12 – 24 ولت

خروجیAC

220V/10A

خروجیDC

12V/10A

ظرفيت حافظه

80 عدد

ابعاد

9.6 ×8.4 ×2سانتی متر

دیتاشیت

دیتاشیت

دیتاشیت