گیرنده 4 کانال کد لرن پاور 220 ولت 433MHz

شناسه محصول: 201005

توضیحات محصول

گیرنده 4 کانال کد لرن پاور 220 ولت 433MHz دارای امکان برنامه ریزی افزونه جهت تعریف ریموت و  اتصال شاسی تحریک بدون محدودیت فاصله می باشد .

با خرید این محصول 299 امتیاز بگیرید

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قیمت کالا:

ناموجود

ناموجودآخرین بروزرسانی قیمت: 20 اردیبهشت 1403

گیرنده 4 کانال کد لرن پاور 220 ولت 433MHz دارای امکان برنامه ریزی افزونه جهت تعریف ریموت و  اتصال شاسی تحریک بدون محدودیت فاصله می باشد .

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

خانه هوشمند پاور قابلیتPPM را دارد تا با فشردن تنها یک کلید از ریموت، یک و یا چندین خروجی به صورت همزمان فعال و یا غیر فعال شوند.


*نصب دستگاه را به افراد متخصصبسپارید و از نصب آن توسط افراد غیر متخصص،به دلیل خطر برق گرفتگیو خطرات احتمالیدیگرخودداریفرمایید.

*این افزونه امکان کنترل و دریافت فرمان توسط گوشی هوشمند در صورت تهیه روتر مرکزی را دارد.

خصوصیات ویژه افزونه گیرنده 4 کانال کد لرن پاور 220 ولت :

  • امکان برنامه ریزی افزونه جهت تعریفریموت
  •  امکان اتصال شاسی تحریک بدون محدودیت فاصله
  •  ابعاد کوچک جهت اشغال فضای کم در تابلو برق
  • امکان برنامه ریزی و کنترل کارکرد هر کانال به صورت مستقل و همزمان با سایر کانال ها
  • کنترل هر خروجی بدون آلودگی صوتی کنتاکتور
  • کنترلمصرف کنندهاز طریقکلید،ریموتوگوشی هوشمند(توسط سرور مرکزی)
  • دارای آنتن مگنتخارجیبا کابل شیلد دارپ
  • نصبسیم کشی بسیارساده

معرفی قابلیت برنامه پذیر بودن افزونهPPM:


افزونهخانه هوشمند پاور این قابلیت متفاوت رادارد تا با فشردن تنها یک کلید از ریموت، یک و یا چندین خروج یا فزونه به صورت همزمان فعال و یا غیر فعال شوند، برای این منظور یک شماره ازدیپ سوییچ برای هرکانال افزونه در نظرشده که توسط این مجموعه از دیپ سوییچ ها می توان در زمان معرفی ریموت تعیین کرد کهریموت معرفی شده برای کدامیک و یاکدام مجموعه از خروجی ها تعریف شود.

نحوه راه اندازیافزونه گیرنده 4 کانال کد لرن پاور 220 ولت  :


اتصالتغذیهافزونه : افزونه ایکه در اختیار دارید دارای ورودی220240ولتایزوله جهت راه اندازیآنمی باشد. به منظوراتصال تغذیه،فاز و نول را به ورودی تغذیه(ترمینال سبز2پین)متصل کنید.پس از اتصالبرق،LEDافزونه چشمک میزندکه نشانگر قرارگرفتنآندر وضعیت آماده به کارمی باشد.

اتصال مصرف کننده(روشنایی)بهافزونه:نول شهر را به یک سر مصرف کننده وصل کنید، سپسسر دیگر مصرف کننده(سیم برگشتیاز مصرف کننده)رابهترمینالNOکانال1وفازشهررابهترمینالCOMآنمتصل کنید، تا سیم کشی مدارجهتکانال1کامل شود.


نکته:جهتسیم کشیسایر کانال های افزونه مشابه سیم کشی کانال
1عمل می کنیم.


اتصال مصرف کننده)پمپ آب،موتورویا کفکش)به افزونه:


نول شهر را بهیک سر مصرف کنندهوصل کنید، سپسسر دیگرمصرف کننده(سیم برگشتیاز مصرف کننده)رابه ترمینال
NOکانال1و فاز شهر را بهترمینالCOMآنکانالببندید، تا سیم کشی مدار کامل شود.


معرفیریموتو روتر گیرنده 4 کانال کد لرن پاور 220 ولت  :


افزونه هوشمند سازی پاوربا ویژگی برنامه پذیر بودن،قابلیت معرفی هریکاز دکمه های ریموت را برای هرکداماز خروجی های افزونهدارد، به عنوان نمونهمی توانکلید چهارم از یک ریموت کنترل راجهت خروجی دوم افزونه تعریف کنید، برای این کارلازم استدر زمان معرفی ریموت،دیپ سوییچ مربوط به کانال مورد نظر را در وضعیت روشن قراردهید.

سپس کلید لرن افزونه را لمس کنید تا ال ای دی افزونه روشن شود وسپسدکمه ای از ریموت را بفشارید، تا ال ای دی افزونهبه نشانه تایید خاموش شود.

نکته:اگر دیپ سوییچ چندین خروجی در زمان تعریف ریموت در وضعیت روشن قرار داشته باشند، تمامخروجی هایمربوط به آن، با کلید فشرده شده در زمان معرفی ریموت، تغییر وضعیت می دهند.


معرفیبیشتر از یک کانال:این امکان وجود دارد تا با فشردن یک دکمه از ریموت چندکانالرا به صورت همزمان کنترل کنید ،برای این کار در زمان تعریف ریموت، کلید های دیپ سوییچ مربوط به مجموعه خروجی های مورد نظر رادر وضعیت روشن قرار دهید و سپسکلید لرن افزونه را بزنید تاLEDآن روشن شود، سپسیک کلید از ریموت را بفشارید،با دریافت کد ریموتLEDگیرنده به نشانه تایید ذخیره سازی خاموش می شود.از این پسبا فشردن کلیدتعریف شده مجموعه کانالیکه دیپ سوییچ های آن در زمان معرفی ریموت روشن بوده اند به صورت همزمان کنترل می شوند.

تغذیه ورودی

240-220ولت

ظرفیت حافظه

80عددکد

ابعاد

طول)15.8×(عرض)8.6×(ارتفاع)5.8سانتیمت

دیتاشیت

دیتاشیت

دیتاشیت

محصولات مرتبط