گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 220 ولت 433MHz

شناسه محصول: 701467

توضیحات محصول

گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 220 ولت 433MHz دارای ورودی220240ولتجهت تغذیه دستگاه و قابلیتهماهنگ نمودنگیرنده با ریموت12کانال می باشد . 

با خرید این محصول 137 امتیاز بگیرید

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قیمت کالا:

ناموجود

ناموجودآخرین بروزرسانی قیمت: 11 خرداد 1403

گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 220 ولت 433MHz دارای ورودی220240ولتجهت تغذیه دستگاه و قابلیتهماهنگ نمودنگیرنده با ریموت12کانال می باشد . 

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

ویژگی های :

  • قابلیتهماهنگ نمودنگیرنده با ریموت21کانال
  • دارای ماژول گیرنده تقویت شده هما
  • امکان کنترل از طریق میکرو سوییچ و صفحه کلید
  • دارای رله تقویت شده مقاوم در برابر بارهای خازنی
  • دارای دومد کاری(دائم یا فشاری) برای هر خروجی

مدهای کاری دستگاه :


هردیپ سویيچ از شماره1تا8امكان تنظيمعملكرردرله متنراظرش را میدهد، به اینمعنیكه اگردیپ سویيچ1در حالت
OFFقرار بگيردرله شماره1 ، بر روي حالت حافظه دار تنظيم می شود و اگردیپ سویيچ شماره1رادر حالتONقراردهيدرله شماره1، بر روي حالت فشاري تنظيم می شود.
(این تنظيم براي رله هاي 
3 تا4 نيز توسط دیرپ سرویيچ های شماره 3 تا 4 قابل برنامه ریزي است).


نحوه راه اندازی مدار:


اتصالتغذیه دستگاه:گيرنده ايكه در اختيار دارید داراي ورودي228288ولت جهت راه اندازي مدار می باشد.ابتدا توسط ترمينالسبز(دو پين)تغذیهدستگاه را متصل نمایيد.پس از اتصال برق،LEDگيرندهروشن شده كه نشانگر قرار گرفتن دستگاه در وضعيت آماده به كار می باشد.


اتصال مصرف کننده:به منظوراتصال مصرف كننده به گيرنده،سيمفاز را به ترمينالCOMمربوط به هر خروجیو سيم برگشتی از لامپ(دستکلامپ) را به ترمينالNOمتصل كنيد.


طریقه تعریف نمودن ریموت:كليدLearnبر روي گيرندهرا فشار داده،LEDگيرنده به طور ثابت روشن می شود، یكی از دكمه هاي ریموت را فشاردهيد؛LEDبایكبارچشمک زدنتعریفشدن ریموتجدیدرا تایيد میكند. در صورتی كه ریموت قبلا براي گيرنده تعریف شده باشدLEDدوبارچشمک میزند.


طریقه پاک کردن حافظه گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 220 ولت :


کلید
Learnبر روي گيرنده را فشرده و رها كنيد تا LEDگيرنده به طور ثابت روشن شود ،سپس مجددا کلید Learnرا فشرده وبه مدت10 ثانيه نگه دارید ،همزمان با خاموش شدنLEDحافظه گيرنده نيز پاک خواهد شد.


هماهنگ نمودن گیرنده با ریموت12 کانال:دستگاه شما ، قابليت عملكرد با هر سري 4 تایی از دكمه هاي ریموت 12كانال لرن  را دارد . در این حالت شما امكان برنامه ریزي گيرنده ، براي عملكرد با هر سري از دكمه هاي1تا 4 یا5 تا  8ویا9تا12را در اختيار دارید .(هر چهار مجموعه كليد به صورت چاپی بر روي ریموت مشخص شده اند.)

نكته:می توانيد با قرار دادن بيشتر از2عدد گيرنده در حالت مشابه ، امكان كنترل چندین گيرنده با یک ریموت را دارا باشيد. بهاین
صورت كه با فشردن یک كليد ،رله مشابه چند برد گيرنده به طور همزمان كنترل شود .


کنترل گیرندهاز طریق میکرو سوییچ و صفحه کلید:
دستگاهی كه در اختيار دارید علاوه بر اینكه طراحی شده تا از طریق امواج رادیویی(ریموت)كنترلشودمی تواند از دو
طریق ميكرو سویيچ و صفحه كليد نيز فرامین را دریافت كند.


کنترل گیرنده گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 220 ولت از طریق میکرو سوییچ:

در صورتی كه امكان كنترل گيرنده از طریق ریموت كنترلرا ندارید،می توان توسط ميكرو سویيچ هاي1تا 4 هر یک از رله هاي متناظر را تحریکنمایيد.


نكته: در صورتی كه تنظيمات خروجی ها بر روي حالت فشاري یا دایم قرار داشته باشند، هر یک از ميكرو سویيچ هاطبق تنظيمات تعریف شده عمل می كند.


کنترل گیرنده از طریق صفح کلید(نياز به خرید تجهيزات اضافی دارد) : توسط ردیف پين هدر هاي تریگر كه بر روي مدار گيرنده طراحی شده می توان هر یک از خروجی ها را به صورت مستقل كنترل نمود. به این منظور پایه مشترکtrigger comرا به ورودي صفحه كليد متصل نمایيد و تریگر هاي1تا4را به پایه هاي خروچی صفحه كليد وصل كنيد.


فعال کردن(ALL ON(و غیر فعال کردن(ALL OFF)تمامی مصرف کنندهها :


گيرنده قابين سري12این قابليت را در اختيار مشتري قرار داده كه تمامی مصرف كننده ها را در یک لحظه فعال و غير فعال كند .


فعال کردن تمام مصرف کنند ها (ALL ON( :


اگر گيرنده باریموت4کانالفرمان می پذیرد: فشردن كليدA , Bریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند.


اگر گيرنده باریموت21کانالفرمان می پذیرد: فشردن كليد1و2ریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند. (لطفا به علامت+كه بر روي ریموت12كانال چاپ شده است توجه كنيد )


غیر فعال کردن تمام مصرف کنند ها (ALL OFF🙁

اگر گيرنده باریموت4کانالفرمان می پذیرد: فشردن كليدC , Dریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند.


اگر گيرنده باریموت 12 کانال فرمان می پذیرد: فشردن كليد3و4ریموت به صورتی كه همزمان فشرده شوند. (لطفا به علامت+كهبر روي ریموت12كانال چاپ شده استتوجه كنيد )


تبصره : در زمانی كه گيرنده، فرمانفعال كردن(
ALL ON)و یاغير فعال كردن(ALL OFF)تمامی مصرف كننده ها را دریافت می كند ، اگر رله اي در حالت فشاري تنظيم شده باشد ، گيرنده به صورت هوشمند عمل می كند و آن مصرف كننده را تشخيص می دهد تا فرمانی به رله مربوطه ، ارسال نشود .(در این حالت اگر مصرف كنند آیفون و یا درب برقی و غيره باشد ، شما می توانيد با فشردن كليد مربوطه ، آن رابه تنهایی،كنترل كنيد) .


توضیح عملکرد مدهای کاری گیرنده 4 کانال کد لرن قابین 220 ولت  :


مد حافظه دار)Latch Mode):در این حالت با فشردن هریک از دكمه هاي ریموت، رله مربوط به آن روشن شده و روشن باقی می ماند و تنها با فشردن مجدد همان دكمه خاموش می شود.


مد فشاری)Push Mode):در این حالت با فشردن هریک از دكمه هاي ریموت، رله مربوط به آن روشن و با رها كردن آن دكمه رله مربوطه بلافاصله خاموش می شود

وزن

115 گرم

تغذیه ورودي

220-240ولت

خروجیAC

220V/10A

خروجیDC

12V/10A

ابعاد

9.6×8.4×2سانتی متر

دیتاشیت

دیتاشیت

دیتاشیت

محصولات مرتبط