گیرنده 3 کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz

شناسه محصول: 201007

توضیحات محصول

گیرنده 3 کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz با   ورودی تغذیه 35 12ولت سوییچینگ و امکان راه اندازی توسط ولتاژAC   و  DC و همچنین دارای ماژول گیرنده برد بالاهما می باشد.

با خرید این محصول 92 امتیاز بگیرید

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قیمت کالا:

ناموجود

ناموجودآخرین بروزرسانی قیمت: 11 خرداد 1403

گیرنده 3 کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz با   ورودی تغذیه 35 12ولت سوییچینگ و امکان راه اندازی توسط ولتاژAC   و  DC و همچنین دارای ماژول گیرنده برد بالاهما می باشد.

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

نحوه راه اندازي:
اتصالتغذیهگیرنده:دستگاهیکه در اختیار دارید، دارایتغذیه ورودی 12تا35ولتسوییچینگمی باشد، کهمی توانیدازمنبع تغذیه DC و یا AC استفاده نمایید. جهت اتصال تغذیه،دو سیم زرد را به منبع تغذیه12تا35ولت،DCویاACمتصل نمایید.پس از اتصال برق،LED گیرندهچشمک میزندکه نشاندهندهقرارگرفتنآندر وضعیت آماده به کارمی باشد.

سیم کشیگیرنده)جهتکانالاول (جهت سیم کشیکانالاول، نول شهر را به یک سر مصرف کننده وصلکنید، سپس سر دیگر مصرف کننده(سیم برگشتی از مصرف کننده) را به خروجیNOکانالA(سیم قهوه ایA) و فاز شهر را به ورودیCOMکانال A(سیم آبیA(متصل کنید، تا سیم کشی اتصال مصرف کننده به کانال اول کامل شود.جهت سیم
کشی
کانالهایدیگر به روش مشابه عمل می کنیم.

طریقهتعریف (لرن) نمودن ریموت:


دستگاهی که در اختیار دارید امکان تعریف هر کدام از کلید های ریموت برای گیرنده را دارد، به عنوان مثال می توانید کلیدشماره  
3یک ریموت که همراه دارید و آن کلید استفاده نمی شود را برای گیرنده تعریف کنید،با این قابلیت امکان معرفی یک ریموت که بخشی ازدکمه های آن استفاده نمی شود برای گیرنده وجود دارد و الزامی به تهیه ریموت جدید نیست.


برایتعریفریموت،سه
LEDآبی،بر روی گیرنده در نظر گرفته شده،که هرLEDمربوط به یککانال میباشد.جهتمعرفی ریموت بهکانالA،دکمه لرن را یکبار فشرده (و رها کنید) تاLED آبی نمایشگرکانال Aروشن شو د،سپس یکی از دکمه های ریموت را لمس کنید،LED نمایشگر کانال  Aخاموشمی شود ودکمه فشرده شده برای کانال Aتعریفمیشود.


برای معرفی ریموت بهکانال
B،دکمه لرن را دوبار فشرده تاLEDآبینمایشگرکانالBروشن شود، سپس یکی از دکمه های ریموت را لمس کنید،LEDنمایشگرکانالBخاموش می شود ودکمه فشرده شده برایکانال B تعریفمیشود.


برای معرفی ریموت بهکانال
C،دکمه لرن راسه بار فشرده تاLED آبی نمایشگر کانالC روشن شود، سپس یکی از دکمه های ریموت را لمس کنید،LED نمایشگر کانالCخاموشمی شود ودکمه فشرده شده برایکانال C تعریفمیشود.


طریقه پاک کردن حافظه:کلیدلرن را فشرده ونگهدارید، همزمان با فشردن کلید،LEDقرمز روشن می شود، همچنانکلیدرا نگهدارید تاLEDقرمز خاموش شود باخاموش شدنLED،حافظه گیرنده نیز پاک میشود.

توضیح عملکرد مدهاي کاري گیرنده:


مد دائم(حافظه دار) (Latch Mode🙁در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت،کانالمربوط به آن بر رویگیرندهروشن شده و روشن باقی می ماند و با فشردن مجدد همان دکمه خاموش می شود.


72
مد فشاري (Push Mode🙁در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت،کانالمربوط به آن روشن شده و با رها کردن آن دکمه، خروجی بلافاصله خاموش می شود.
73
مد لحظه اي (Momentary Mode🙁در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت،کانالمربوط به آن روشن شده و پس از1ثانیه خاموش می شود.


مد الاکلنگی:در این حالت رله های اول و دوم به صررورت الاکلنگی با یکدیگر عمل می کنند، به این صررورت که با فشردن دکمهAریموت، رله اول فعال و رله دوم غیر فعال می شود و با فشردن دکمهBریموت، رله دوم فعال و رله اول غیر فعال می شود، دکمهDریموت دو رله اول و دوم را در وضعیت خاموش قرار می دهد. در این مد رله سوم به صورت مستقل با فشردن دکمهCریموت (در حالت حافظه دار) قابل کنترلمی باشد .


مد ترکیبی(Multiple Mode🙁

در این حالت با فشردن کلیدAوCریموترله های اول و سوم به صورت حافظه دار قابل کنترل می باشند و با فشردن کلیدBریموت، رله دوم در وضعیت لحظه ای قابل کنترل می باشد.


مد دزدگیر اماکن(NO& Off: (   زدن کلیددر این حالت با فشررA رود،رله اول فعال می شود )Lock(و رله دوم، یک چریپ می دهد و با ف شردن کلیدB، رله اول غیر فعال شده)Unlock( ، و رله دوم، دو بار چریپ می دهد. با فشردن دکمه C رله سوم به صورت لحظه ای عمل می کند.

نکته1:برای وارد نمودن شماره وضعیت مدکاری بین هر بار فشردن کلید لرن کمی مکث نمایید.


نکته
2: مدکاریگیرندهبه صورت پیش فرضدر وضعیت دائمقراردارد.

وزن

52 گرم

تغذیه ورودي

35-12ولت

خروجیAC

220ولت7آمپر

خروجیDC

12تا30ولت7آمپر

ابعاد

5.2×5.2×2.2سانتی متر

دیتاشیت

دیتاشیت

دیتاشیت

محصولات مرتبط