گیرنده 12 کانال کد لرن 220 ولت 433MHz

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

ناموجود

گیرنده 12 کانال کد لرن 220 ولت 433MHz دارای دو ورودی21 یا 112ولتجهت تغذیه دستگاه ، تایمر ، ماژول گیرنده تقویت شده هما و دو مدکاری(دائم یا فشاری) برای هر خروجی می باشد.

گیرنده 12 کانال کد لرن 220 ولت 433MHz دارای دو ورودی21یا112ولتجهتتغذیهدستگاه ، تایمر ، ماژول گیرنده تقویت شده هما و  دو مد کاری(دائم یا فشاری) برای هر خروجی می باشد.

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

ویژگی های گیرنده:

  • دارای رله تقویت شده مقاوم در برابر بارهای خازنی
  • دارای دو ورودی12یا 220 ولتجهتتغذیهدستگاه
  • دارایتایمر
  • دارای رله تقویت شده مقاوم در برابر بارهای خازنی
  • دارایماژول گیرنده تقویت شده هما
  • دارایدوازدهخروجی220 ولت)2خروجی25آمپر/10خروجی10آمپر(

توضیح عملکرد مدهای کاری دستگاه:
مدفشاری(
Push Mode : ( در این حالت با فشردن هریک ازدکمه هایریموت، خروجیمتناظر با آن بر روی گیرنده12کانال فعال شده  . و با رها نمودن دکمه، خروجیمربوطه خاموش می شود.


)مددائم(
Latch Mode🙁در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجیمربوط به آنفعالشده و در این وضعیت باقی می ماند وتنها با فشردن مجدد همان دکمه خروجیمربوطه خاموشمی شود.


نحوه راه اندازی مدار:


اتصال برق:گیرندهای که در اختیار دارید دارای دو ورودی12و220 ولتجهت تغذیه و راه اندازی مدارمی باشد .  با توجه به مصرف از یک ورودیبه منظور راه اندازی مدار استفاده کنید . پس از اتصال برق دستگاه
LEDقرمزروشن شده که نشان گرقرار داشتن دستگاه در وضعیت صحیح وآماده به کارمی باشد .

اتصال مصرف کننده:جهتاتصالمصرف کنندهبه گیرنده،سیمفاز را به ترمینال COMمربوط .  به هر خروجی و سیم برگشتی از لامپ(دستک لامپ) را به ترمینالNOمتصل کنید .

طریقهتعریفنمودنریموت:کلیدLearnبر روی گیرندهرا فشار داده،LEDقرمز(Learn)گیرندهبه طور ثابت روشن می شود، .  یکی از دکمه های ریموت را فشاردهید؛LED . قرمزبایکبارچشمک زدنتعریفشدن ریموتجدیدرا تایید میکند. در صورتی که ریموت قبلابرای گیرنده تعریفشده باشدLEDدوبارچشمک میزند.

نکته: به منظور راه اندازی دستگاهتنهااز یکی از ورودی های21یا112ولت استفاده نمایید.


طریقه پاک کردن حافظه گیرنده 12 کانال کد لرن 220 ولت 433MHz :


کلید
Learnبر روی گیرندهرافشرده و رها کنیدتاLEDقرمز به طور ثابت روشن شود، . سپسمجدداکلید  Learnرا فشرده وبه مدت22ثانیه نگه دارید . ، همزمان با خاموش شدنLEDقرمزحافظه گیرنده نیز پاک خواهد شد.


تغییرمد کاری: برای تغییرمد کاریهر خروجیکلید
Modeتعبیه شده بر روی گیرندهرافشار دهیدتا وارد محیط تغییر مد کاری شوید.  در این حالت هر دوLEDقرمز و آبیگیرندهروشن میشود.

حال با فشردن هر یک از کلیدهایریموت وضعیت خروجیمربوط به آن باروشن شدنLED PushویاLED latchنشان داده وتعیینمی شود.در صورت روشن شدنLED Pushخروجیدر حالت فشاری)Push Mode( قرار داردو اگرLED Latchروشنباقی بماند به این معنا استکه خروجیمربوطه در حالت دائم)Latch Mode(قرار دارد

وضعیت هر خروجی گیرنده 12 کانال کد لرن 220 ولت 433MHz تغییر

برای تغییر وضعیت هر خروجی کافیست در حالی که در محیطتغییر مد کاری می باشید کلید ریموت مربوط به خروجی مورد نظر را فشار دهید  . تا مدکاری خروجی از حالتدایم(latch) بهفشاری(Push) ویا بالعکس تغییروضعیت دهد.

پس از اینکه وضعیت خروجیها را به حالت دلخواه تنظیم کردید، کلیدModeرافشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود  .  ودستگاه از محیط تعیین مد کاری خارج شود .


نکته2: برای هر خروجی می توانید به طور جداگانه مد کاریراتنظیم نمایید، بصورت پیش فرض مد کاری در حالت حافظه دار قرار دارد .


نکته1:در خروجی تایمر ،
PushLED به معنایقرار گرفتنخروجیدروضعیتتایمر است


نکته:پس از ورود به محیط تغییر مد کاری با فشردن هر یک از کلیدهای ریموت وضعیت فعلیخروجینمایشداده می شود و با فشردن مجددکلید،خروجیبین دو حالت فشاری و دایم تغییر وضعیت می دهد.


تنظیم تایمربرایدستگاه :

خروجی شماره 12)خروجیتایمر(دارای دو مد کاریحافظهدار وتایمر می باشد . برای تغییر مد کاریخروجی شماره12بهحالتتایمر ابتدا کلیدModeرابفشارید.

سپس کلید شماره 12 ریموترا فشار دهید تا وضعیت خروجینمایش داده شود. روشن شدن کلیدLED latchنشانگرمد حافظه دار وLED Pushنشانگرمد تایمرمی باشد. وضعیتخروجیرا با فشردن کلید شماره12به مد تایمر تغییر دهید .

کلیدModeرافشردهتا تنظیمات ذخیره گردد . از این پس در صورتی کهکلید شماره12از ریموت فشرده شودخروجیفعال می شود  .  پس از گذشت زمانتعیینشده خاموش می شود) . بصورت پیش فرض این زمان بر روی30ثانیه تنظیممی باشد.)


نکته2: در صورت تغییر مد کاری خروجی12از حالتحافظه دار به حالت تایمر،برق گیرندهرا قطع وصل نمایید.


نکته1:در زمان فعال بودن تایمر،
LEDهای آبی و قرمز ، همزمان با هم چشمک میزنند، در غیر این صورت تنهاLEDقرمز روشن می شود .


تنظیم مدت زمان خروجیتایمر:کلید
Timerبررویگیرندهرافشرده تاLED Timerروشن شود . حال با فشردن هر یک از کلیدهای ریموت مطابق باجدولزمان بندیتایمر،مدت زمان روشن ماندن خروجی(تایمر) تنظیم شده و دستگاه از حالت تعریف زمان خارج می شود .

توضیحات تکمیلی
ترمینال آبی(دو پین)

ورودی12ولت

ترمینال سبز(دوپین)

ورودی240-220ولت

ابعاد

165×97×30میلیمتر

ظرفیت حافظه

80عدد ریموت

دیتاشیت

دیتاشیت
دیتاشیت

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

نماد اعتماد الکترونیک

ولتاتک در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق متعلق به ولتاتک می باشد و هرگونه کپی برداری شرعا و قانونا غیرمجاز است

علاقه مندی ها 0
صفحه علاقه مندی ها خرید را ادامه دهید