نمایش یک نتیجه

0.5 آمپر-20 تا 60 درجه سانتی گراد0/57