AVR

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 69,492 تومان بود.قیمت فعلی 58,900 تومان است.

میکروکنترلر ATTINY2313A-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 98,282 تومان بود.قیمت فعلی 97,708 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA128A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 202,025 تومان بود.قیمت فعلی 194,266 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 94,311 تومان بود.قیمت فعلی 90,392 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 152,884 تومان بود.قیمت فعلی 103,455 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA64A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 131,043 تومان بود.قیمت فعلی 129,058 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA328P-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 200,933 تومان بود.قیمت فعلی 151,050 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 205,301 تومان بود.قیمت فعلی 179,550 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA16A-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 166,261 تومان بود.قیمت فعلی 132,905 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA16A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 84,384 تومان بود.قیمت فعلی 80,465 تومان است.