• مقاومت 1.5K اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 1.5K اهم SMD 1206

  مقاومت 1.5K اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • مقاومت 10 اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 10 اهم SMD 1206

  مقاومت 10 اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند
 • مقاومت 100 اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 100 اهم SMD 1206

  مقاومت 100 اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • مقاومت 100K اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 100K اهم SMD 1206

  مقاومت 100K اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاومت ها در برابر جریان الکتریکی ایستادگی کرده و جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 10K اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 10K اهم SMD 1206

  مقاومت 10K اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاومت ها در برابر جریان الکتریکی ایستادگی کرده و جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 11 اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 11 اهم SMD 1206

  مقاومت 11 اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 12 اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 12 اهم SMD 1206

  مقاومت 12 اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 15 اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 15 اهم SMD 1206

  مقاومت 15 اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 150 اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 150 اهم SMD 1206

  مقاومت 150 اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • مقاومت 15K اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 15K اهم SMD 1206

  مقاومت 15K اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • مقاومت 18 اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 18 اهم SMD 1206

  مقاومت 18 اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 1K اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 1K اهم SMD 1206

  مقاومت 1K اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاومت ها در برابر جریان الکتریکی ایستادگی کرده و جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 1M اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 1M اهم SMD 1206

  مقاومت 1M اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 2.2K اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 2.2K اهم SMD 1206

  مقاومت 2.2K اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاومت ها در برابر جریان الکتریکی ایستادگی کرده و جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 20 اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 20 اهم SMD 1206

  مقاومت 20 اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 22 اهم SMD 1206

  ,

  مقاومت 22 اهم SMD 1206

  مقاومت 22 اهم SMD 1206 با وزن 0.02 گرم از جمله عناصری است که در صنعت برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.مقاومت ها جریان را از خود عبور نمی دهند. حداقل تعداد سفارش محصول : 50 عدد
 • مقاومت 220 اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 220 اهم SMD 1206

  مقاومت 220 اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • مقاومت 220K اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 220K اهم SMD 1206

  مقاومت 220K اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • مقاومت 22K اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 22K اهم SMD 1206

  مقاومت 22K اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • مقاومت 24 اهم SMD 1206

  , ,

  مقاومت 24 اهم SMD 1206

  مقاومت 24 اهم SMD 1206 در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک