• سلف مقاومتی 1 میکرو هانری – 1uH مدل 0.5W

  , ,

  سلف مقاومتی 1 میکرو هانری – 1uH مدل 0.5W

 • سلف مقاومتی 10 میکرو هانری – 10uH مدل 0.25W

  ,

  سلف مقاومتی 10 میکرو هانری – 10uH مدل 0.25W

  سلف مقاومتی 10 میکرو هانری - 10uH مدل 0.25 وات یک المان الکترونیکی 2 پایه غیر فعال است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد .
 • سلف مقاومتی 100 میکرو هانری – 100uH مدل 0.5W

  ,

  سلف مقاومتی 100 میکرو هانری – 100uH مدل 0.5W

  سلف مقاومتی 100 میکرو هانری – 100uH جز رایج ترین سلف ها برای استفاده عمومی می باشد.دارای مقاومت ۱۰۰ میکروهانری و توان ۰.۵ وات است.
 • سلف مقاومتی 220 میکرو هانری – 220uH مدل 0.5W

  , ,

  سلف مقاومتی 220 میکرو هانری – 220uH مدل 0.5W

  سلف مقاومتی 220 میکرو هانری - 220uH مدل 0.5W وات یک المان الکترونیکی 2 پایه غیر فعال است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد .
 • سلف مقاومتی 10 میکرو هانری – 10uH مدل 0.5W

  ,

  سلف مقاومتی 10 میکرو هانری – 10uH مدل 0.5W

  سلف مقاومتی 10 میکرو هانری – 10uH مدل 0.5W یک المان الکترونیکی 2 پایه غیر فعال (Passive) است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد.
 • سلف مقاومتی 150 میکرو هانری – 150uH مدل 0.5W

  ,

  سلف مقاومتی 150 میکرو هانری – 150uH مدل 0.5W

  سلف مقاومتی 150 میکرو هانری – 150uH مدل 0.5W جز رایج ترین سلف ها برای استفاده عمومی می باشد.دارای مقاومت 150 میکروهانری و توان ۰.۵ وات است.
 • سلف مقاومتی 2.7 میکرو هانری – 2.7uH مدل 0.25W

  ,

  سلف مقاومتی 2.7 میکرو هانری – 2.7uH مدل 0.25W

  سلف مقاومتی 2.7 میکرو هانری - 2.7uH مدل 0.25 وات یک المان الکترونیکی 2 پایه غیر فعال است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد .
 • سلف مقاومتی 220 میکرو هانری – 220uH مدل 0.25W

  ,

  سلف مقاومتی 220 میکرو هانری – 220uH مدل 0.25W

  سلف مقاومتی 220 میکرو هانری - 220uH مدل 0.25 وات یک المان الکترونیکی 2 پایه غیر فعال است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد .
 • سلف مقاومتی 330 میکرو هانری – 330uH مدل 0.25W

  ,

  سلف مقاومتی 330 میکرو هانری – 330uH مدل 0.25W

  سلف مقاومتی 330 میکرو هانری - 330uH مدل 0.25 وات یک المان الکترونیکی 2 پایه غیر فعال است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد .
 • سلف مقاومتی 68 میکرو هانری – 68uH مدل 0.5W

  ,

  سلف مقاومتی 68 میکرو هانری – 68uH مدل 0.5W

  سلف مقاومتی 68 میکرو هانری – 68uH جز رایج ترین سلف ها برای استفاده عمومی می باشد.دارای مقاومت ۶۸ میکروهانری و توان ۰.۵ وات است.
 • سلف مقاومتی 8.1 میکرو هانری – 8.1uH مدل 0.25W

  ,

  سلف مقاومتی 8.1 میکرو هانری – 8.1uH مدل 0.25W

  سلف مقاومتی 8.1 میکرو هانری - 8.1uH مدل 0.25 وات یک المان الکترونیکی 2 پایه غیر فعال است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد .