• خازن 1 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 1UF

  , ,

  خازن 1 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 1UF

  خازن 1 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 1UF  خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشد و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است.
 • خازن 10 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10PF

  , ,

  خازن 10 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10PF

  خازن 10 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10PF در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد.تأمین و واردات قطعات هایتک را به ما بسپارید.
 • خازن 10 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10UF

  , ,

  خازن 10 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10UF

  خازن 10 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10UF خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشد و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است.
 • خازن 10 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10NF

  , ,

  خازن 10 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10NF

  خازن 10 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 10NF خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشد.تأمین و واردات قطعات هایتک را به ما بسپارید.
 • خازن 100 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 100NF

  , ,

  خازن 100 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 100NF

  خازن 100 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 100NF در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد.تأمین و واردات قطعات هایتک را به ما بسپارید.
 • خازن 12 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 12PF

  , ,

  خازن 12 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 12PF

  خازن 12 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 12PF خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشد و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است
 • خازن 2.2 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 2.2UF

  , ,

  خازن 2.2 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 2.2UF

  خازن 2.2 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 2.2UF خازن سرامیکی مولتی لایر می باشد و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است.
 • خازن 22 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 22PF

  , ,

  خازن 22 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 22PF

  خازن 22 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 22PF خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشد و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است
 • خازن 22 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 22UF

  , ,

  خازن 22 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 22UF

  خازن 22 میکرو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 22UF اورجینال خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشد و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است.
 • خازن 220 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 220NF

  , ,

  خازن 220 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 220NF

  خازن 220 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 220NF در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد.تأمین و واردات قطعات هایتک را به ما بسپارید.
 • خازن 330 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 330PF

  , ,

  خازن 330 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 330PF

  خازن 330 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 330PF در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد.تأمین و واردات قطعات هایتک را به ما بسپارید.
 • خازن 47 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 47PF

  , ,

  خازن 47 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 47PF

  خازن 47 پیکو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 47PF در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد.تأمین و واردات قطعات هایتک را به ما بسپارید.
 • خازن 68 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 68NF

  , ,

  خازن 68 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 68NF

  خازن 68 نانو فاراد پکیج 1206 اورجینال – 68NF در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد.تأمین و واردات قطعات هایتک را به ما بسپارید.