• خازن عدسی 1 نانو فاراد – 1nF

  ,

  خازن عدسی 1 نانو فاراد – 1nF

  خازن عدسی 1 نانو فاراد - 1nF دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند.
 • خازن عدسی 10 پیکو فاراد – 10pF

  ,

  خازن عدسی 10 پیکو فاراد – 10pF

  خازن عدسی ۱۰ پیکو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت ۱۰ پیکو فاراد است.
 • خازن عدسی 100 نانو فاراد – 100nF

  ,

  خازن عدسی 100 نانو فاراد – 100nF

  خازن عدسی 100 نانو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت 100 نانوفاراد هستند.
 • خازن عدسی 15 پیکو فاراد – 15pF

  , ,

  خازن عدسی 15 پیکو فاراد – 15pF

  خازن عدسی 15 پیکو فاراد - 15pF دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی(خازن های بدون قطب) هستند که دارای محدوده پیکو فاراد و نانو فاراد میباشند. حداقل تعداد برای خرید این محصول : 20 عدد
 • خازن عدسی 2.2 نانو فاراد – 2.2nF

  ,

  خازن عدسی 2.2 نانو فاراد – 2.2nF

  خازن عدسی 2.2 نانو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت 2.2 نانوفاراد هستند.
 • خازن عدسی 22 پیکو فاراد – 22pF

  ,

  خازن عدسی 22 پیکو فاراد – 22pF

  خازن عدسی 22 پیکو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت ۲۲ پیکو فاراد هستند.
 • خازن عدسی 22 نانو فاراد – 22nF

  ,

  خازن عدسی 22 نانو فاراد – 22nF

  خازن عدسی 22 نانو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت ۲۲ نانوفاراد هستند.
 • خازن عدسی 220 پیکو فاراد – 220pF

  ,

  خازن عدسی 220 پیکو فاراد – 220pF

  خازن عدسی 220 پیکو فاراد - 220pF دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی(خازن های بدون قطب) هستند که دارای محدوده پیکو فاراد و نانو فاراد میباشند. حداقل تعداد برای خرید این محصول : 20 عدد
 • خازن عدسی 33 پیکو فاراد – 33pF

  ,

  خازن عدسی 33 پیکو فاراد – 33pF

  خازن عدسی 33 پیکو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت 33 پیکو فاراد است.
 • خازن عدسی 330 پیکو فاراد – 330pF

  ,

  خازن عدسی 330 پیکو فاراد – 330pF

  خازن عدسی 330 پیکو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی(خازن های بدون قطب) هستند . هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.
 • خازن عدسی 39 پیکو فاراد – 39pF

  , ,

  خازن عدسی 39 پیکو فاراد – 39pF

  خازن عدسی 39 پیکو فاراد – 39pF دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی هستند که در محدوده پیکو فاراد و نانو فاراد هستند.ظرفیت آن ها 39 پیکو فاراد می باشد.
 • خازن عدسی 47 پیکو فاراد – 47pF

  , ,

  خازن عدسی 47 پیکو فاراد – 47pF

  خازن عدسی 47 پیکو فاراد - 47pF دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی(خازن های بدون قطب) هستند که دارای محدوده پیکو فاراد و نانو فاراد میباشند. حداقل تعداد برای خرید این محصول : 20 عدد
 • خازن عدسی 470 پیکو فاراد – 470pF

  ,

  خازن عدسی 470 پیکو فاراد – 470pF

  خازن عدسی 470 پیکو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی(خازن های بدون قطب) هستند . هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.
 • خازن عدسی 220 نانو فاراد – 220nF

  ,

  خازن عدسی 220 نانو فاراد – 220nF

  خازن عدسی 220 نانو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت ۲۲۰ نانوفاراد هستند.