• کابل FFC فلت 10 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 10 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 10 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال نوعی کوچک شده از کابل ریبونی است . از اصطلاح FFC برای اشاره به کابل تخت استفاده می کنند.
 • کابل FFC فلت 12 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 12 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 12 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 20 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 20 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 20 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 4 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 4 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 4 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 4 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 4 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال

  کابل FFC فلت 4 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 4 پین 1mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 4 پین 1mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 4 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 4 پین 1mm طول 20cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 4 پین 1mm طول 20cm اورجینال

  کابل FFC فلت 4 پین 1mm طول 20cm اورجینال یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 40 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال

  کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 30cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 30cm اورجینال

  کابل FFC فلت 40 پین 0.5mm طول 30cm اورجینال یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 50 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 50 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 50 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 50 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 50 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال

  کابل FFC فلت 50 پین 0.5mm طول 20cm اورجینال یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 6 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 6 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 6 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 60 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 60 پین 0.5mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 60 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.
 • کابل FFC فلت 6 پین 1mm طول 10cm اورجینال

  ,

  کابل FFC فلت 6 پین 1mm طول 10cm اورجینال

  کابل FFC فلت 6 پین یک کابل فوقولاده پرکاربرد که جهت اتصال انواع نمایشگر و تاچ مورد استفاده قرار میگیرد.