• کانکتور متال نظامی 2PIN GX12

  ,

  کانکتور متال نظامی 2PIN GX12

  کانکتور متال نظامی 2PIN GX12 یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 2PIN GX16

  ,

  کانکتور متال نظامی 2PIN GX16

  کانکتور متال نظامی 2PIN GX16 یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 3PIN GX12

  ,

  کانکتور متال نظامی 3PIN GX12

  کانکتور متال نظامی 3PIN GX12 یک نوع کانکتور صنعتی است که به طور ویژه برای مصارف نظامی، صنعتی و اپلیکیشن‌های دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 3PIN GX16

  ,

  کانکتور متال نظامی 3PIN GX16

  کانکتور متال نظامی 3PIN GX16 یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 4PIN GX16

  ,

  کانکتور متال نظامی 4PIN GX16

  کانکتور متال نظامی 4PIN GX16، یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 5PIN GX16

  ,

  کانکتور متال نظامی 5PIN GX16

  کانکتور متال نظامی 5PIN GX16 یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 6PIN GX16

  ,

  کانکتور متال نظامی 6PIN GX16

  کانکتور متال نظامی 6PIN GX16 یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 7PIN GX16

  ,

  کانکتور متال نظامی 7PIN GX16

  کانکتور متال نظامی 7PIN GX16 یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.
 • کانکتور متال نظامی 8PIN GX16

  ,

  کانکتور متال نظامی 8PIN GX16

  کانکتور متال نظامی 8PIN GX16 یک نوع کانکتور صنعتی و نظامی است که به طور ویژه برای مصارف در شرایط محیطی سخت و اپلیکیشن‌های نظامی، صنعتی و دشوار طراحی شده است.